För remitterande myndigheter

Till Uppdragstjänst kan Kävlinge kommun, Arbetsförmedlingen och  Försäkringskassan remittera personer i behov av arbetsträning.

Vår gemensamma process

Inskrivning​: föregås oftast av ett studiebesök och om detta faller väl ut så sker inskrivning tillsammans med praktisk handläggare/mentor, handläggare på myndigheten och personen ifråga (nedan kallad medarbetare). En aktivitetsplan tas fram med ett tydligt syfte med arbetsträningen, startdatum, antalet timmar och dagar per vecka, vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella i ett inledningsskede och när första uppföljningssamtalet ska äga rum.

Introduktion: ​Vid start går vi igenom vårt introduktionsprogram som bl.a. innehåller policies gällande internt bemötande, bemötande av uppdragsgivare, alkohol-/droger, närvaro och allt praktiskt som man behöver veta när man arbetstränar hos oss. Arbetskläder och skyddsutrustning tillhandahålls av Uppdragstjänst.

Arbetsträning: sker dagligdags såväl i våra egna lokaler som ute hos uppdragsgivare. Alla får möjlighet att välja arbetsuppgifter, vara delaktiga och påverka planeringen av interna och externa uppdrag liksom inköp av utrustning och material. Handledaren genomför kontinuerligt coachande samtal med medarbetaren och är en facilitator när det gäller kontakter med t.ex. vården, budget-/skuldrådgivning, personliga ombud, boendestöd, vid behov. Ett nätverk av mentorer, dvs chefer i privat näringsliv/kommunal verksamhet, finns att tillgå som kompletterande stöd mot arbete eller utbildning.

Uppföljning: sker kontinuerligt genom 3-partssamtal med handledare, personen och handläggare på remitterande myndighet(er). Vid behov deltar även andra viktiga aktörer som är del av medarbetarens nätverk. Aktivitetsplanen uppdateras baserat på gemensamt fattade beslut.

Extern praktik: erbjuds medarbetare när vi gemensamt med handläggare bedömer att medarbetaren är redo. Vi har såväl Ambassadörsföretag, Exempelföretag och ”outbildade” arbetsplatser i många branscher/yrken att tillgå. Mentorsnätverket kan också dela med sig av sina kontakter i näringslivet. Uppföljning ute på praktikplatsen sker kontinuerligt. Praktikant och handledare fyller var och en i ett enkätformulär för att finna eventuella diskrepanser mellan vad handledare respektive praktikant anser om prestationen. Nya mål sätts baserat på detta. Vi ber om praktikintyg från arbetsplatsen för CV och referenstagning vid praktikavslut.

Avslut: Medarbetaren fyller i en utvärdering om sin tid i Uppdragstjänst och får ett intyg gällande arbetsträningen hos oss, där beskrivs både vilka arbetsuppgifter som utförts och vilka ev. verktygsutbildningar man fått. Om medarbetaren avslutas på grund av för liten arbetsförmåga (åter inskrivande myndighet) eller ska ha en fortsatt planering hos en annan myndighet hålls ett avslutningsmöte där överlämning från Uppdragstjänst till berörd myndighet sker. Allt för att undvika glapp i planeringen. En skriftlig bedömning av arbetsförmågan lämnas som underlag för myndighetens fortsatta planering eller beslut om insatser.

Samverkan: ​En arbetsgrupp bestående av representanter för Uppdragstjänst, remitterande myndigheter och Kävlinge Lärcentrums enhet Arbete & Integration arbetar aktivt för att dra nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och resurser – i syfte att lotsa så många som möjligt till egen/rätt försörjning och ett bättre liv. Vi arbetar kontinuerligt med att finna nya metoder och processer för detta arbete.

För mer information, varmt välkommen att kontakta:

Carina Sandelin, 046-73 9 020, carina.sandelin@kavlinge.se
Goran Hecimovic, 0709-73 96 46, goran.hecimovic@kavlinge.se
Pär Lindkvist, 0709-73 91 79, par.lindkvist@kavlinge.se

Ännu mer information finns under länkarna till vänster liksom på facebook.com/uppdragstjanst!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster